Έρευνα και Πράξη

Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την έρευνα σε πράξη, παράγοντας καινοτόμες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα:

Με εκπαίδευση

Εκπαιδεύοντας νέους ερευνητές στους τομείς εξειδίκευσης των μελών και των συνεργατών του ΕΚΜεΣ.

Με συμβουλευτική

· Παρέχοντας συμβουλές σε ομάδες μεταναστών για θέματα δικαιωμάτων, εργασίας, πολιτογράφησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης κ.λπ.
· Υποστηρίζοντας και παρέχοντας συμβουλευτική σε φορείς που φιλοξενούν πρόσφυγες.

Με διεύρυνση της εκπαιδευτικής πράξης

Διερευνώντας διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής πράξης όλων των επιπέδων για την κατανόηση θεμάτων ένταξης μεταναστών, ισότητας των φύλων, δικαιωμάτων και ιθαγένειας.