Πεδία Έρευνας

Η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή έρευνα επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

Το προφίλ των Μεταναστών προς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικές μετανάστευσης στην Ελλάδα και Διεθνώς

Ο ρόλος της Ευρώπης στα ζητήματα της μετανάστευσης και των προσφύγων

Ο ρόλος των ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων